با تو

سکوت سرشار از گفته ها می شود

فقط

کاش خودت گفته بودی

نه

سکوتت

انگار وقت هایی هست

که فقط باید دلت گیر باشد

دلگیر باشد

مثل وقت هایی

که همیشه باید دلت تنگ باشد

دلتنگ باشد

بى خانمان تو که باشم

هر روز و شب در سفرم

خون فواره می شود

در پیچ وُ تابِ جاده های تنت

وَطنم

و

تاب نمی آورم

#سجاد_افشاریان

اسم این خانوم خال خالى کاپیتان بود اومده بود سرکشى ، خوردیم به هم از هم خوشمون اومد ، دلتون نخواد کلى عشق کردیم