#شهرام_عبدلی#آرتین_عبدلی#آدرین_عبدلی#سالومه_شاهرخی#خانواده#خانوادگی#سینما
#تاتر#تلوزیون#گیلان#کیاشهر