به گزارش پارس نیوز، 

سردار آزمون این عکس را منتشر کرد