به گزارش پارس نیوز، 

نیلوفر رجایی‌فر با انتشار این عکس نوشت: زندگی زیباست ای زیباپسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند، آنقدر زیباست این بی بازگشت، کز برایش می توان از جان گذشت. «هوشنگ ابتهاج»