به گزارش پارس نیوز، 

عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت:

آدمی میتواند

در رویا زندگی کند

یا رویایش را زندگی کند

و یا زندگیش را رویایی کند

همه چیز تنها به انتخابش برمی‌گردد...