به گزارش پارس نیوز، 

مهران احمدی در توضیح این عکس نوشت:

انچه به جایی نمیرسد فریاد است.