به گزارش پارس نیوز، 

استوری آنا نعمتی را در تصویر مشاهده می کنید.