به گزارش پارس نیوز، 

فلور نظری و استوری جدیدش در اینستاگرام.