به گزارش پارس نیوز، نگین معتضدی با انتشار این عکس نوشت: یادم میاد کوچیک که بودم از همه چی می ترسیدم، مخصوصا از دوچرخه سواری! اما طلا نمی ترسید... با دوچرخه اش که اسمش تیزپا بود دور حیاط با سرعت می چرخید و می چرخید...من از روی ایوان خونه با حسرت نگاش می کردم و باور داشتم که طلا یک قهرمانه...طلا از هیچی نمی ترسید ، نه از دوچرخه سواری، نه از پریدن از پله های حیاط و نه حتی از زنگ خونه همسایه را زدن و فرار کردن..!.. اره طلا حسابی یک قهرمان بود... زمان گذشت.. من و طلا بزرگ شدیم..روزهای خوش زیادی دیدیم و همین طور روزهای تلخ زیادی....همه چیز تغییر کرد... خونه و همسایه ها...کوچه و محله ...حتی خیابونا... همه چی عوض شد...من هنوز از خیلی چیزها می ترسم از خیلی چیزها هم ترسم ریخته شاید ،اما توی این همه تغییر یک چیز هیچ وقت برام عوض نشد... و اون قهرمان بودن طلاست... طلا برای من یک قهرمان موند و قهرمان موندن برای خواهر کوچیکتر مهمترین قانونیه که خواهرای بزرگتر هیچ وقت نباید زیرپا بذارن... این حرفمو باور کنین...

AndroidOnlineNewsImage (18)