به گزارش پارس نیوز،  امیرمهدی ژوله و گندم با نمکش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (6)