به گزارش پارس نیوز، ملیکا زارعی با انتشار این عکس نوشت: فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!
پ ن :یادمه در استودیو برنامه نشستم یکم از زمین انرژی بگیرم ... زمان زیادی مشغول ضبط بودیم و داشتم صحنه رو مرور میکردم که نگاهم به دوربین تلاقی کرد و ثبت شد 
عکس:آقای مهبد فروزان

AndroidOnlineNewsImage (12)