به گزارش پارس نیوز، سیدبشیر حسینی در اینستاگرامش نوشت: بزرگیِ بانوان،بزرگتر از آنست که مردی بخواهد در حقشان،خدای ناکرده #ترحم کند؛ولی #مردانگی حکم می‌کند بزرگواریشان را فقط روی صحنه نبینیم و با #احترام و #عدالت و در نظرگرفتنِ شرایط به عظمت بستاییمشان.
 مدیونِ #مادرم، ممنون #همسرم و مجنون #دخترم هستم؛
#باعشق احترام مردانگی و #ترحم نامردیست