به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت :انعکاس چیزی باش که می خواهی در دیگران ببینی، اگر عشق می خواهی، عشق بورز. اگر صداقت می خواهی، صادق باش. اگر لبخند میخواهی، لبخند بزن… هر چه می خواهی همان را از خود به بیرون صادقانه نشان بده، بدون تردید دیر یا زود به تو باز خواهد گشت… اما…. مراقب آنچه نمی خواهی ، باش! فقط عشق دنیا را نجات خواهد داد

33