به گزارش پارس نیوز، بهنوش بختیاری نوشت :  چه وقت انسان بزرگی هستیم …. ؟هرگاه از خوشبختی کسانی‌که دوستمانندارند ، خوشحال شدیم…. هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم…. هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ماگرفته اند هدیه دادیم…..

هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود…. هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم. هرگاه به بهانه ی عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم…. هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود…. هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم شد ،مگر زمانی که وجودمان آرام بخش دیگران باشد….

هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود…. هـــرگــاه هـــمه چـیز بــودیــم و نگفتیم که همه چیز هستیم 

22