به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی نوشت : شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی

هر لحظه به دام دگری پابستی

گفتا؛ شیخا، هر آن چه گویی هستم،

آیا تو چنان که می نمایی هستی؟!

11