به گزارش پارس نیوز، سیدبشیر حسینی در صفحه شخصی‌اش نوشت:  منتقدا ۲ دسته‌ن: منصف و غیرمنصف، که دستِ دسته اول رو میبوسم؛  دسته دوم، ۲دسته‌ن: یا اصلاً نفهمیدن عصر جدیدچی کار کرده که اینطور برافروختن، یا دقیقاً فهمیدن چی کار کرده که اینقدر سوختن!
مرحله جدید، یکشنبه‌ها، دوشنبه‌ها و جمعه‌ها...