به گزارش پارس نیوز، عبدالله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: هنرمندبزرگ سینما بانو گوهرخیراندیش گرام.

AndroidOnlineNewsImage (3)