به گزارش پارس نیوز، سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: هانیه جان... چقدر امشب بهت غبطه خوردم... از جان گذشتن دل مى خواد...که تو دارى.... زلزله، آوار، زندگى، امید.... تو رنگ سفید زدى به دامان تلخ این مهمان لرزان ناخوانده... مهمان امشب برنامه خوب سر سفره خدا هانیه یزدان پرست بود که براى نجات خواهرش در هنگام زلزله به داخل خانه رفت و در حالى که خواهرش را در آغوش گرفته بود زیر آوار ماند و این روزها با ضایعه نخاعى قهرمانانه مى جنگد و سرشار از امید است...

AndroidOnlineNewsImage (4)