به گزارش پارس نیوز، خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت: 
موفقیت نتیجه ی تشخیص درست است
تشخیص درست نتیجه ی تجربه است
تجربه نیز اغلب نتیجه ی تشخیص نادرست است

AndroidOnlineNewsImage (2)