به گزارش پارس نیوز، سمیرا حسن پور نوشت : شاید آشنایی ما خیلی پیشتر از تولد ما تعیین شده بود…کسی چه میداند…میتوانستیم هرگز همدیگر و ندیده باشیم،ممنونم از سرنوشت که ارزوی داشتن خواهر و برایم براورده کرد… عزیزدلم تولدت مبارک…

55