به گزارش پارس نیوز، ملیکا شریفی نیا نوشت : پروردگارا

به من آرامشی عطا فرما

تا بپذیرم

آنچه را که «نمی توانم» تغییر دهم

و شهامتی

تا تغییر دهم، آنچه را که «می‌توانم»

و بینشی

تا «تفاوت» این دو را بدانم !

پروردگارا

به من زیستی عطا فرما

که در لحظه‌ی مرگ

بر بی ثمری لحظاتی که به زیستن گذشت

حسرت نخورم

و مرگی

که بر بیهودگیَش، سوگوار نباشم… ا

نیایشی تأمل برانگیز

التماس دعا در این لحظات زیبا 

نماز روزه‌هاتون قبول باشه 

33