به گزارش پارس نیوز، شیلا خداداد نوشت : همیشه هم قافیه بوده اند سیب و فریب‌.همانند سیبی که آدم و حوارا فریب داد وحالاهمه با هم میگوییم سیب ودوربین های عکاسی را فریب میدهیم تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی

77