به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو نوشت : وقتی هدفی را عاشقانه دنبال میکنی جهان هستی با عشق و اشتیاق ملزم می شود که از راههای ناشناخته ایی تو را به اهدافت برساند.

44