به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: 
.
ماها خیلی زیاد فکر میکنیم و خیلی کم احساس...

AndroidOnlineNewsImage (1)