به گزارش پارس نیوز، نگار جواهریان نوشت :فکر میکنم بازیگران باید سعی کنند تاثیرگذار باشند و قبلا از تاثیرگذاری ، کاری که باید انجام دهند “شناخت” است که از دقیق نگاه کردن به اطراف و آدم ها به دست می آید ؛ مثلا اگر با کسی پنج دقیقه حرف میزنند باید بتوانند چیزهایی از او در همان مدت کم بفهمند..

11