به گزارش پارس نیوز، خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت: 
قدرتمندان همیشه ضعفا را غارت کرده اند و از همان اول به همین شکل قدرتمند شدند

AndroidOnlineNewsImage (10)