به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: مرا دوست بدار... آنچنان که هستم و در به بند کشیدن روحم، در به بند کشیدن ِ نگاهم... مکوش
مرا بپذیر... آنچنان که هستم 
غاده السمان
عکس از: فرهاد ایرانی
عصر ِپانزدهم اردیبهشت. تهران.

AndroidOnlineNewsImage (9)