به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی نوشت : این را می گویند بی وقفه گم شدن در سبزی ِ بهار و عطر ِ شکوفه و سایه ی خوش طعم ِ درخت ِ سیب… چه خوش گم گشتنی… در اردیبهشت جان ِ زیبایم . در باغچه ی با صفای بسیار عزیز ِ دوست ِ مهربانم، مقابل ِ ‌دوربین ِ خواهرکم ،لبخند می زدم. جای همگی خالی در دل ِ این همه بهار…

33