به گزارش پارس نیوز، سارا منجزی نوشت :تو می دانی و میتوانی  چرا که قادر متعالی و دانای جهانی

بارالها

در لحظه لحظه ی زندگی مان

آرامش را نصیب قلبمان فرما

و مسیر زندگانی مان را هموار ساز

مهربانا

به ما قدرتی عطاء فرما

تا با تو از سد مشکلات و

خستگیها به راحتی عبور کنیم .. آمیـن

88