به گزارش پارس نیوز، زهرا اویسی نوشت : تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم … دوست می دارم … (پل الوار )

33