به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: لابد ما کاری کرده ایم که نباید...
گناهی، خبطی نابخشودنی، معصیتی بزرگ به درگاه خدا، که اینطور آرامش ْحرامیم!
که هنوز سیلِ آب بند ْ نیامده، سیل ِ ملخ روانه می شود به سوی مان...
که اینجور، نان ْ می دود و ما به دنبالش...
که این همه ناخوشی ِ جور و واجور، سر به جان مان می گذارد...
که این قدر که وقت ِ بی وفایی داریم ، فرصت ِ دوست داشتن نداریم...
که قرص قلب و اعصاب و آرام بخش ها شده اند نقل و نبات ِ هر ساعت ِ روز و شب مان...
که....
وقت ِ واکاوی است...باید وارسید که چه کرده ایم که نباید؟....چرا روزگارمان دارد می شود آخرت ِ یزید؟
چه کرده ایم راستی؟

AndroidOnlineNewsImage (6)