به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی هم وارد عرصه تبلیغات از نوع آبنبات چوبی شد.

2018781_913