به گزارش پارس نیوز، «شارلیز ثرون» در حال تبلیغ کتاب جدید دوستش!

2018004_944