به گزارش پارس نیوز، لیلا برخورداری نوشت : چراغ ها، چشم ها، کلمات

باران و کرانه را از من گرفته اند

همه چیز

همه چیز را از من گرفته اند

حتی نومیدی را

پس زنده باد امید… #سید_علی_صالحی

99