به گزارش پارس نیوز، سیاوش مفیدی با انتشار این عکس نوشت: 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق،. دو سال از رفتن ناگهانی عارف عزیز گذشت.یادت همیشه ماندگار است رفیق.

AndroidOnlineNewsImage (3)