به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی نوشت : – آدما نمیان اینجا که پیدا بشن، میان گم بشن!

78