به گزارش پارس نیوز، کاوه سماک باشی نوشت : خوشبختی؛ یعنی اینکه گذشته را مدام پیش چشم نداشته باشی… فرش قرمز فیلم سینمایی ماهور.

55