به گزارش پارس نیوز، لوکیشن فعلی خانم قاضیانی؛ نوفل لوشاتو در پاریس.

2015956_512