به گزارش پارس نیوز، آقا نقی معمولی، ۴۳ سالگیتون مبارک.

2015947_257