به گزارش پارس نیوز، مهدی ماهانی با انتشار انی عکس نوشت: این متن طلاست ، طلا
.
.
تو سکوت کن
اجازه بده خدا عمل کند
تو با وسعت دید محدودت می بینی
اما خدا
همه گذشته، حال و آینده را ...
نفست را تسلیم آتش اکنون کن
رشد درد دارد
بگذار رشد کنی ناآگاهی، ترس و مقاومتت بسوزد
و
در آگاهی و عشق سکنی گزینی
سکوت کن
اجازه بده تعلقاتی که تو را از عشق می گیرند بسوزند
باور داشته باش
آخرش برای تو خیر است
رها باش...
.

AndroidOnlineNewsImage