به گزارش پارس نیوز، پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی...

AndroidOnlineNewsImage (5)