به گزارش پارس نیوز،  یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: هر کس به طریقى دل ما میشکند 
بیگانه جدا دوست جدا میشکند 
بیگانه اگر میشکند حرفى نیست 
از دوست بپرسید چرا میشکند
در مدت ٢٩روزى که فیلم#رحمان_۱۴۰۰ اکران بود تعداد زیادى از هموطنان از مشکلات سیرابمان با دیدن لحظاتى ازفیلم خنده به لبشان آمد و شاهد یک کمدى سیاه بودند همه ما دست اندرکاران این پروژه نیز خوشحال بودیم که در این شادمانى سهمى داریم ولى عده اى تاب نیاوردند و با تهمتهاى واهى دست به دست هم زحماتمان را بیرحمانه به بند توقیف درآوردند #منوچهر هادى تو یک کارگردان بزرگ و یک مرد شریفى از پاى ننشین که جماعتى دل گرم به مرام و لبخندت هستند

AndroidOnlineNewsImage (17)