به گزارش پارس نیوز، محمدرضا فروتن با انتشار این عکس نوشت: 
بحران یعنى وقفه کامل و یا بخشى از
فعالیت هاى گروه یا جامعه.
داشتن درک درستى از بحران به ما کمک مى کنه براى حل اون
تجربه شرایط سخت روزگار، ما رو به چالش براى رشد کردن فرا مى خونه، به طورى که ما رو تبدیل به آدم هاى پخته تر و رشد یافته تر مى کنه.
سبک زندگى سالم در یک جامعه مدنى براى همه لازم و کارگشاست و همه این اهداف بدون اقتصاد سالم و نقش آموزش بى معناست. با امید اینکه بتونیم با استفاده درست از منابع کشورمون فقر رو رفع کنیم و امکانات رو براى مردم سرزمینمون فراهم کنیم.
قدردان تمام کسانى هستیم که در این شرایط دشوار در افزودن ارزش به جهان و بهبود آن مشارکت مى کنند.

AndroidOnlineNewsImage (2)