به گزارش پارس نیوز، سامان احتشامی پیانیست این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:
ضبط و ادیت نمایش کدو قلقلى و دیو به کارگردانى رضا بابک به نیمه رسید... این عکس رو علیرضا احمدى گرفته وبا افتخار خانم احترام برومند و رضا بابک و هوشنگ قوانلو حضور دارند...

AndroidOnlineNewsImage (3)