به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
برای خوشبخت زندگی کردن ، پنهان زندگی کن

AndroidOnlineNewsImage (7)