به گزارش پارس نیوز، تینا پاکروان با انتشار این عکس نوشت: 
لبخند می زنم اما
پسِ نگاهم بغض است
به رسالت آزادی،آبادی
در کنار مردمانی به غایت خسته
لرزیده به زلزله و خیس از باران
برای مردمانی تا گلو زیر گِل
اما زنده ،اما تنها
جلوی سینما شهرفرنگ ،شهرقصه
جلوی سینما آزادی
تا سینما،آزادی
تا خوزستان ،آبادی
تا همه ی هدفها که تا ابد دور است
یا ما دیر
نشسته ام لبخند می زنم به دوربین تو
که یک دهه بعد از من آمدی
تا امید زنده بماند
تا تو بخندی
پسِ نگاهم بغض است
#تینا_پاکروان
#سینما_آزادی
#سیل
#خوزستان
#من_ایرانم 

AndroidOnlineNewsImage (8)