به گزارش پارس نیوز، عزت مهرآوران با انتشار این عکس نوشت: 
بانوگوهرخیراندیش
بازیگر کهنه کار وهمکار دیرینه تاتر،کمتر نقشی هست که گوهر بازی نکرده و موفق،نبوده توان واستعداد ذاتی خودرا کشف کرده،ودمی از آن غافل نبوده...مدام در پروش خود و شادمانی درکارش است،یاد جمشید اسماعیل خانی بخیر دو زوج موفق وکاربلد....جمشید پرزدو رفت و عشق گوهر تمام نشد ،گوخیراندیش عشق جمشید را،در دلش همه جا باخود حمل میکند،و بیادش حتا دربازیهایش اورا یاد میکند...چه تعهدی دلی نسبت شوهرش یا بهتر یارش....گوهر خیراندیش هم اکنون در سریال هیولا بازی دارد ....بمانی تا ........دوست وهمکارخوبم

AndroidOnlineNewsImage (15)