به گزارش پارس نیوز، ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: 
همین قدر سریع میگذره
۱۷سالگی
#3x4

AndroidOnlineNewsImage (6)