به گزارش پارس نیوز، «نیک جوناس» در حال خوش گذراندن زیر چند خروار شن!

2010297_121