به گزارش پارس نیوز، سارا منجزی پور با انتشار این عکس نوشت: 
به لطفش
شک نکن ،
گاهی اگر دنیا
حقیرت کرد ...

AndroidOnlineNewsImage (4)